แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

2.4 แผนปฏิบัติการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
ตัวชี้วัด

1 มีการจัดทำทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศหลักที่สำคัญของประเทศไทย อย่างน้อย 1 ทะเบียน พร้อมมาตรการในการป้องกัน ควบคุม กำจัด และ/หรือใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที

2 มีมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศ อย่างน้อย 5 ชนิด

3 . มีมาตรการ และ/หรือวิธีการที่สำคัญในการจัดการเส้นทางของการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศ


แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.4.1.1 จัดทำทะเบียน จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุม กำจัด และ/หรือได้ประโยชน์ชนิดพันธุต่างถิ่นและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและในระบบนิเวศต่างๆ 1. การศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นใน สวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี และ สวนรวมพรรณไม้ป่า 16 สวน
2. ปรับปรุงมาตรการและทะเบียนของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน
3. ศึกษาและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดและ/หรือใช้ประโยชน์ และกำหนดมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์เหล่านั้น
4. สำรวจ จัดทำทะเบียน และกำหนดมาตรการการจัดการของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในระบบนิเวศต่างๆ
5. ป้องกันและควบคุมวัชพืชน้ำ
6. แผนการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ
7. ศึกษาและประเมินชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงจัดลำดับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในพื้นที่อนุรักษ์
8. สำรวจชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและจัดลำดับตามหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม กำจัดของประเทศไทย
2.4.1.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์เส้นทางและ/หรือวิธีการที่สำคัญ ในการแพร่ระบาดของ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทย และดำเนินมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการแพร่ระบาดนั้น 1. ติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น จากการนำเข้าโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะจากการขนส่งและคมนาคม
2. ศึกษาเส้นทางและ/หรือวิธีการสำคัญของการแพร่ระบาดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ที่มีลำดับความสำคัญสูงและผลักดันการดำเนินงานตามมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการในการแพร่ระบาดที่สำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนที่ส่งผลต่อความหลากหลายของพืช
3. ศึกษาเส้นทางและ/หรือวิธีการสำคัญของการแพร่ระบาดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ที่มีลำดับความสำคัญสูงและผลักดันการดำเนินงานตามมาตรการในการจัดการเส้นทางและ/หรือวิธีการในการแพร่ระบาดที่สำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนที่ส่งผลต่อความหลากหลายของพืช
2.4.1.3 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานหรือมีแนวโน้มรุกรานไปใช้ประโยชน์ 1. ศึกษาวิจัยการผลิตพลังงานทดแทนและวัสดุบำรุงดินจากชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานและพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเต็มรูปแบบ
2. ศึกษา วิจัยความหลากชนิดการเจริญเติบโต และผลผลิตของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น
3. ศึกษาเทคนิคและแนวทางการผลิตพลังงานทดแทนและวัสดุบำรุงดินจากชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานและพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. ศึกษาวิจัยเก็บเกี่ยวและการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานและพืชน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อนำมาผลิตพลังงานทดแทนและวัสดุบำรุงดิน
2.4.1.4 เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้สามารถให้ข้อมูล ตรวจสอบ ป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน เส้นทางการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และการลักลอบนำเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 1. จัดทำเครื่องมืออย่างง่ายสำหรับการจำแนกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานความหลากหลายทางชีวภาพ
2. จัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และควบคุมผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำคู่มือการดูแลจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (both exotic and invasive alien species) ในสวนพฤกษศาสตร์
4. การจัดทำช่องทางและสร้างเครือข่ายการแจ้งข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่น